Проекти

 

ДГ „Росица“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

  • По дейност 2. Назначаване на педагогически и непедагогически специалисти (психолог, логопед, ресурсен учител, помощник на учителя, помощник-възпитател, образователен медиатор,социален работник в образованието).
  • По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба № РД 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

За информация:

https://mon.bg/bg/100788

 

Финализирани проекти

С богатия си професионален опит, не ни беше трудно да посрещнем предизвикателството да участваме в международни проекти като координатори и водеща организация.

 

ДГ „Росица“ е първата детска градина в гр. Пловдив спечелила европейски проект по програма Коменски, като водеща организация – „Всички различни, всички равни, всички европейци“, с партньори от Австрия, Унгария, Полша, Латвия, Турция, Румъния, Швеция и България.

 

 

 

Детската градина печели и втори международен проект, като водеща организация – „Да пуснем слънчевата светлина при нас“ с партньори от Австрия, Унгария, Турция.

 

Участва като асоцииран партньор в Общоевропейски проект на Германската асоциация на средните училища „За по-силни деца“ със съдействието на „Българска мрежа за обучение на човешки права“.

Участва в проект на Фондация „Стъпка по стъпка“ за сертифициране на учители от ДГ „Росица“ с международен сертификат за качество на учителя на ISSA.

Участва в национална програма „ИКТ в училище“ – „Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование“.

Участва и като партньор по проект „Да чуем гласа на нашите деца“ на Програма „Стъпка по стъпка“ и Фондация европейски партньори.

Детската градина работи по проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2019г.

Ежегодно участваме в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ).