Програма

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

на ДГ „РОСИЦА”, гр. Пловдив

за учебната 2022/2023 година

 

ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ

 

На основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи, ДЗ изработва като част от своята Стратегия и прилага ПРОГРАМНА СИСТЕМА /ПрС/, която се приема с решение на Педагогическия съвет.

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Тя създава условия за придобиването на компетентностите по седемте ОН от всяко дете, отчита спецификата на ДЗ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.

 

СТРУКТУРА

 

1.Подходи  на педагогическо взаимодействие

 

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ „Росица” ще прилагат в своята работа и които ще бъдат ключови за постигане на глобалната цел на Стратегията са:

  • индивидуален подход към детската личност – създаване на условия всяко дете да действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му развитие.
  • Конструктивизъм – създаване на условия детето активно да моделира своето разбиране или знание, чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме възможности за изява на децата, да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да поддържаме интереса и мотивацията им. Да учи конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да пренася/трансферира/ наученото в реални условия, да решава различни казуси, проблемни задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене.При този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес на традициите и догмите, то е АКТИВНО действащ субект и личност в процеса на учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие”.
  • включване на семейството като партньор на институцията във всички дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и други форми на взаимодействие и доверие.

 

2.Форми  на педагогическо взаимодействие

 

Те са основни и допълнителни. Организират се в съответствие с настоящата програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата от различните възрастови групи.

Основна форма на педагогическо взаимодействие е ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ /ПС/, която протича предимно под формата на игра.

ПС се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите по ДОС за седемте образователни направления/ОН/ – БЕЛ, Математика, ОС, ИИ, Музика, КТ, ФК.

Педагогическата ситуация е вид системно и методично изследване, така че от непостижима възможно най-добра форма, да се премине към възможно най-ефективна и иновативна практическа реализация.

Броят и продължителността на ПС се определя от ДОС /Приложение №1 за брой ПС по възрастови групи и ОН съгласно Наредба 5/

 

Допълнителните форми /ДФ/ на педагогическото взаимодействие са тези, които се организират ежедневно, по преценка на учителя в рамките на деня в детската група. Чрез ДФ се разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с цел разнообразяване живота на детето и цялостното му личностно развитие.

ДФ се организират извън времето за провеждане на ПС. Те могат да бъдат – утринно раздвижване, подвижни игри, дидактични и творчески /СРИ/ игри, разходки, излети, посещения на обекти, творчески изяви и презентации на детски таланти, екскурзии сред природата и др. Те са незадължителни и нерегламентирани. Могат да се осъществяват с цялата група, с подгрупа или индивидуално с определени деца.