Програма

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

на ДГ „РОСИЦА”, гр. Пловдив

за учебната 2022/2023 година

 

ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ

 

На основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи, ДЗ изработва като част от своята Стратегия и прилага ПРОГРАМНА СИСТЕМА /ПрС/, която се приема с решение на Педагогическия съвет.

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Тя създава условия за придобиването на компетентностите по седемте ОН от всяко дете, отчита спецификата на ДЗ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.

 

СТРУКТУРА

 

1.Подходи  на педагогическо взаимодействие

 

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ „Росица” ще прилагат в своята работа и които ще бъдат ключови за постигане на глобалната цел на Стратегията са:

  • индивидуален подход към детската личност – създаване на условия всяко дете да действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му развитие.
  • Конструктивизъм – създаване на условия детето активно да моделира своето разбиране или знание, чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме възможности за изява на децата, да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да поддържаме интереса и мотивацията им. Да учи конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да пренася/трансферира/ наученото в реални условия, да решава различни казуси, проблемни задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене.При този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес на традициите и догмите, то е АКТИВНО действащ субект и личност в процеса на учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие”.
  • включване на семейството като партньор на институцията във всички дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и други форми на взаимодействие и доверие.

 

2.Форми  на педагогическо взаимодействие

 

Те са основни и допълнителни. Организират се в съответствие с настоящата програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата от различните възрастови групи.

Основна форма на педагогическо взаимодействие е ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ /ПС/, която протича предимно под формата на игра.

ПС се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите по ДОС за седемте образователни направления/ОН/ – БЕЛ, Математика, ОС, ИИ, Музика, КТ, ФК.

Педагогическата ситуация е вид системно и методично изследване, така че от непостижима възможно най-добра форма, да се премине към възможно най-ефективна и иновативна практическа реализация.

Броят и продължителността на ПС се определя от ДОС /Приложение №1 за брой ПС по възрастови групи и ОН съгласно Наредба 5/

 

Допълнителните форми /ДФ/ на педагогическото взаимодействие са тези, които се организират ежедневно, по преценка на учителя в рамките на деня в детската група. Чрез ДФ се разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с цел разнообразяване живота на детето и цялостното му личностно развитие.

ДФ се организират извън времето за провеждане на ПС. Те могат да бъдат – утринно раздвижване, подвижни игри, дидактични и творчески /СРИ/ игри, разходки, излети, посещения на обекти, творчески изяви и презентации на детски таланти, екскурзии сред природата и др. Те са незадължителни и нерегламентирани. Могат да се осъществяват с цялата група, с подгрупа или индивидуално с определени деца.


 
Седмична програма първа възрастова група „Смели патета“

Седмична програма втора възрастова група „Дъга“

Седмична програма трета възрастова „А“група „Радост“

Седмична програма трета възрастова „Б“група „Слънце“

Седмична програма четвърта възрастова „А“група „Мики Маус“

Седмична програма четвърта възрастова „Б“група „Мечо Пух“

Определеният брой педагогически ситуации е в съответствие с чл.24(1) ,(2) от  Наредба №5 за предучилищното образование от 03.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от МОН.