Издателска дейност

 

Педагогическият екип на ДГ „Росица“ споделя своя дългогодишен професи-онален опит като издава книги, брошури, бюлетини и диплянки.