Обществен съвет

 

Общественият съвет одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; участва и в други дейности.

Име, фамилия

членство

Представител на

1

Дора Мирчева основен Община Пловдив

2

Марияна Кехайова-Кулева основен родителите

3

Диана Керезова основен родителите

4

Ива Василева основен родителите

5

Атанас Георгиев основен родителите

6

Снежана Александрова резервен Община Пловдив

7

Росица Никифорова резервен родителите

8

Ваня Петрова резервен родителите

9

Теодора Бозукова резервен родителите

10

Величка Стаматова резервен родителите

 

Чл. 265. ал.1 С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
ал.2 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.

Закон за предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет в ДГ „Росица“

Заповед за състава на Обществения съвет в ДГ „Росица“