Обществен съвет

 

Общественият съвет одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; участва и в други дейности.

Име, фамилия

членство

Представител на

1

Мария Балабанова

председател

родителите

2

Дора Мирчева

основен

Община Пловдив

3

Виолета Тодорова

основен

родителите

4

Илина Сиджимова

основен

родителите

5

Десислава Спасова

основен

родителите

6

Озден Мурадова

резервен

Община Пловдив

7

Михаела Стоенчева

резервен

родителите

8

Анна Георгиева

резервен

родителите

9

Милена Станева-Маринашка

резервен

родителите

10

Нина Трънкова

резервен

родителите

 

Чл. 265. ал.1 С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
ал.2 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.

Закон за предучилищното и училищното образование