Обществен съвет

 

Общественият съвет одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; участва и в други дейности.

Име, фамилия

членство

Представител на

1

Мая Ирикова основен Община Пловдив

2

Цветелина Веселинова Николова основен родителите

3

Ива Ангелова Василева основен родителите

4

Катя Николова Радева основен родителите

5

Наско Руменов Башов основен родителите

6

Донка Щилянова резервен Община Пловдив

7

Диана Владимирова Ушева резервен родителите

8

Ангелина Росенова Топалова резервен родителите

9

Диана Валентинова Гаврилова резервен родителите

10

Лучия Николаева Комитова резервен родителите

 

Чл. 265. ал.1 С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
ал.2 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.

Закон за предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет в ДГ „Росица“

Заповед за състава на Обществения съвет в ДГ „Росица“ от 28.10.2022 г.

Заповед за състава на Обществения съвет в ДГ „Росица“ от 15.11.2022 г.